بورسیه ی تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد دانشگاه گوتنبرگ سوئد

مقطع کارشناسی ارشد
کشورسوئد
آخرین مهلت ثبت نام۲ فوریه ۲۰۱۷
رشتهتمامی رشته های ارایه شده برای مقطع کارشناسی ارشد
تعداد بورسیهمشخص نشده
ارزش بورسیه ۴ اسکالرشیپ:
۱. شامل تمامی هزینه ی ثبت نام می شود.
۲. کمک هزینه ی محل اسکان
۳. شامل تمامی هزینه ی ثبت نام و کمک هرینه محل اسکان می شود.
۴. برای شهروندان کشورهای عضو OECD/DAC هستند که شامل تمامی هزینه ی ثبت نام و کمک هرینه محل اسکان می شود.

شرایطابتدا برای پذیرش دانشکاه اپلای شود که آخرین مهلت آن ۱۶ ژانویه است، سپس می توانید برای بورسیه ها اپلای کنید.
اولویت با کسانی است که نمرات بالا و کارنامه ی آکادمیکی درخشانی داشته باشند و همچنین دانشگاه گوتنبرگ جز اولین انتخابشان باشد.