بورسیه ی تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد موسسه ی پلی تکنیک لوزان

مقطع کارشناسی ارشد
کشورسوئیس
آخرین مهلت ثبت نام۱۵ ژانویه ۱۵ آوریل
رشتهنمامی رشته های ارائه شده ی مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه
تعداد بورسیهمحدود
ارزش بورسیه سالانه ۱۶۰۰۰ فرانک که به صورت ماهانه پرداخت می شود.
برای کارشناسی ارشد دو ساله ۳۲۰۰۰ فرانک
برای کارشناسی ارشد یک سال و نیم ۲۴۰۰۰ فرانک

هزینه ی تحصیل، اقامت و ویزا به عهده ی دانشجو است.

شرایطداشتن مدرک کارشناسی
انتخاب براساس سابقه ی تحصیلی عالی نمرات صورت می گیرد.