بورسیه ی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ساینس پو فرانسه در رشته های مختلف

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
کشورفرانسه
آخرین مهلت ثبت نام۱۳ ژانویه ۲۰۱۷
رشتهتمامی رشته های ارایه شده برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تعداد بورسیهمشخص نشده
ارزش بورسیه از ۳۰۰۰ تا ۱۲۳۰۰ یورو به مدت ۳ سال برای مقطع کارشناسی متغیر است و در موارد استثنایی مبلغ ۱۹۰۰۰ یورو برای مدت سه سال پرداخت می شود.
از ۵۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ یورو به مدت ۲ سال برای مقطع کارشناسی ارشد و در موارد استثنایی مبلغ ۱۹۰۰۰ یورو برای مدت دو سال پرداخت می شود.
شرایطنبودن شهروند کشورهای ایالات متحده اروپا
قبولی در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد
داشتن فعالیت های اجتماعی