به تنهایی برداشت قدم های بزرگ ممکن نیست
به کمک یکدیگر ما می توانیم